Matka nezl. dítěte, které bylo matce po rozvodu/rozchodu svěřeno do výučné péče, Vám sdělila, že se příští měsíc stěhuje i s nezl. dítětem do jiného města. Pokud Vás taková situace zaskočila a se změnou bydliště dítěte (se kterou často souvisí i změna školy) nesouhlasíte, je třeba rychle reagovat.

Pokud se matka s dítětem odstěhuje 100 km od stávajícího bydliště, výrazně se Vám ztíží možnost styku s nezletilým dítětem. Přebírání a vracení dítěte do bydliště matky zabere více času a také se prodraží.

Se změnou bydliště nezletilého dítěte musí souhlasit oba rodiče. V praxi se často stává, že jeden z rodičů druhého rodiče o souhlas nežádá a pouze mu plánovanou či realizovanou změnu bydliště oznámí. Takový postup je však v rozporu se zákonem, žádejte navrácení dítěte do jeho obvyklého bydliště.

Mgr. Karolína Kazdová, advokátka, sídlo Nymburk, pobočka Praha, která se specializuje na rodinné právo a občanské právo, Vám poradí, jak v této situaci postupovat, abyste změně bydliště dítěte bez Vašeho souhlasu zabránili. Více informací a kontakt na advokátku je k dispozici na stránkách www.karolinakazdova.cz .

Stejná situace se týká volby školy, kam má dítě nastoupit, popř. změny školy v souvislosti se změnou bydliště dítěte.

S výběrem školy či se změnou školy musí vždy souhlasit oba rodiče, a to i v případě, že dítě má v péči pouze jeden z rodičů a druhý rodič platí výživné a má právo styku.

Nedohodnou-li se rodiče na volbě školy, změně školy či změně bydliště, rozhodne opatrovnický soud na návrh některého z rodičů. Hrozí-li nebezpečí prodlení, je třeba situaci řešit podáním návrhu na vydání předběžného opatření.

Stejně tak se musí rodiče shodnout na výběru pediatra, specializovaného lékaře nebo musí oba udělit souhlas k lékařským zákrokům prováděným u nezletilého dítěte.

Mgr. Karolína Kazdová, advokátka, Vám dále pomůže i v dalších situacích týkajících se nezl. dětí, tzn. zvýšení či snížení výživného, změna úpravy poměrů nezl. dítěte, návrh na úpravu styku rodiče či jiného příbuzného s nezl. dítětem, sepis rodičovské dohody, sepis návrhu na úpravu poměrů nezl. dítěte na dobu před a po rozvodu manželství rodičů, sepis návrhu na úpravu poměrů nezl. dítěte nesezdaných rodičů atd.

V rodinných záležitostech je možné též objednat se na osobní konzultaci či konzultaci přes Whatsapp, a to buď v Nymburce nebo v Praze. První pomoc však lze poskytnout i online, sepis písemných podání či návrhů lze realizovat přes e-mail.