Měli jste alespoň část roku příjmy za zahraničí? Pak je samozřejmě musíte zdanit. Poradíme vám, jak na to.

Občané České republiky většinou musí přiznat příjmy z celého světa. Roli zde hraje především skutečnost, zdali je dotyčný rezidentem ČR, který musí danit celosvětové příjmy. Pokud rezidentem není, podléhají u něj zdanění jen příjmy ze zdrojů v České republice. Upřesněme si ale pojmy. Rezidentem ČR je poplatník, jenž má bydliště na území ČR nebo se zde obvykle zdržuje. Každý jedinec je rezidentem jedné země, té, ve které se jednoduše řečeno déle zdržuje. Existuje ještě pojem daňový rezident, kterým pak rozumíme poplatníka daně, jehož příjmy ze všech jeho zdrojů na území domácí země i ze zahraničí podléhají zdanění v domovské zemi.

Příjmy ze závislé činnosti

To, zda poplatník je povinen podat daňové přiznání, záleží na dvou faktorech – na výši jeho příjmů a na tom, zda se jedná o jeho jediný příjem. Zákon o daních z příjmů říká, že pokud poplatníkův příjem nepřesáhl částku 15 000 Kč, daňové přiznání podávat nemusí. Co se příjmů ze zahraničí týče, podávání daňového přiznání je poplatník ušetřen v případě, kdy se jedná o příjmy ze závislé činnosti, které jsou tzv. vyňaty ze zdanění. Důležité je, zda země, ze které má poplatník příjem, má s ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Pokud ano, příjem je zapotřebí do daňového přiznání uvést, ale následně je odečten. Poplatník v tomto případě daň neplatí. Pokud jsou poplatníkovi příjmy ze závislé činnosti vykonávané v zahraničí přímo vyňaté ze zdanění v ČR, není povinen daňové přiznání podávat vůbec.

Vynětí ze zdanění zahraničních příjmů

Vynětí ze zdanění zahraničních příjmů má samozřejmě několik podmínek: jejich příjemcem je český daňový rezident, jeho zaměstnavatel je naopak rezidentem jiného státu, popřípadě se jedná o český subjekt, který v zahraničí disponuje stálou provozovnou a příjmy v dané zemi byly řádně uhrazeny.

Povinnost podat daňové přiznání

Smlouvy o zamezení dvojího danění jsou nadřazené smlouvám tuzemským. Pokud má tedy ČR s danou zemí uzavřenou tuto smlouvu, tak ta hraje klíčovou roli. Jedná se přitom o většinu států, které jsou zdrojem příjmů většiny českých rezidentů. Tyto smlouvy mívají jednotnou strukturu podle smlouvy OECD. Pokud přiznání podat musíte, můžete použít několik metod: úplný zápočet, prostý zápočet, úplné vynětí nebo vynětí s výhradou progrese. Jaký je mezi nimi rozdíl? U metody úplného zápočtu si poplatník daň zaplacenou v zahraničí odečte od své daňové povinnosti v ČR. Na stejném principu je založen i prostý zápočet s tím rozdílem, že výše odpočtu má své limity. Jinak se nakládá s metodou úplného vynětí, u které se zahraniční příjmy vůbec do základu daně nezapočítávají a v ČR se víceméně nedaní. Příjmy se vyjímají i u vynětí s výhradou progrese. Zbylé příjmy ale podléhají zdanění sazbou daně zjištěnou ze základu daně nesníženého o vyjmuté příjmy.

Jak vyplnit daňové přiznání?

Příjmy ze zahraničí se v daňovém přiznání píšou do stejných políček jako příjmy tuzemské. Jsou ale uváděny v přepočtu na českou korunu. Vyplnit ale musíte samostatnou přílohu pro příjmy ze zahraničí. Důležité také je přiložit doklad o zaplacení daně v zahraničí, jedná se o potvrzení zahraničního správce daně. V některých případech je třeba přiložit i potvrzení o pojistném a zálohách.

Obraťte se na odborníky

Pro nezasvěceného mezinárodní zdanění a všechny jeho nástrahy zrovna nejsou procházkou růžovou zahradou. Laik se ve všech směrnicích a paragrafů jednoduše ztratí. Doporučujeme vám proto obrátit se na odborníky, kteří mají ve svém portfoliu daňové poradenství. Ty najdete například na moneus.cz. Specializací společnosti mimo jiné je i mezinárodní zdanění, ve kterém se pohybuje doslova jako ryba ve vodě. Vy tak můžete klidně spát a být si jistí, že jste nic neopomenuli. Tresty za daňové úniky totiž rozhodně nejsou zanedbatelné.