Podobně jako ve světě, jsou i v České republice stále oblíbenější svěřenské fondy. Po přijetí nového občanského zákoníku se postupně stávají nedílnou součástí tuzemské ekonomiky.

Umožňují totiž vybudovat ochrannou bariéru před riziky, jež plynou z podnikání nebo konkurenčního boje, a také jsou poměrně efektivním nástrojem pro zabezpečení majetku.

V tomto článku se podíváme na to, co vlastně svěřenské fondy jsou, jak fungují a k čemu jsou dobré.

Co jsou svěřenské fondy?

Svěřenský fond chápeme jako zvláštní formu majetku, který se jeho zřizovatel na základě svobodné vůle rozhodl vyčlenit ze svého jmění, a to za účelem, aby mohl být spravován samostatně a odděleně.

Obsah obrázku interiér, skříňka, objekt, patro  Popis byl vytvořen automaticky

Tento majetek poté spravuje svěřenský správce, který však i nadále koná na základě pokynů od zřizovatele. Ten mu určuje pravomoci a rovněž uděluje pravidla a pokyny, které se stanoví formou listiny přání při zřízení fondu.

Nutno podotknout, že svěřenský fond není fyzickou osobou, nýbrž jistým specifikem v rámci svého druhu, tím pádem se jedná o majetek bez právní subjektivity. 

K čemu jsou svěřenské fondy dobré a jak fungují?

To, za jakým účelem se rozhodnete zřídit svěřenský fond, se může lišit. Může být soukromý, ale i veřejně prospěšný. Takové jsou svěřenské fondy, které známe od filantropů, jako je třeba Bill Gates, jehož nadace prostřednictvím podobných fondů financuje různé, mnohdy charitativní projekty.

V případě soukromého účelu se obvykle vyčleňuje majetek v podobě nemovitostí či jiných aktiv, ale rovněž i obchodní společnosti a podíly v nich.

Jestliže se zaměříme na společnosti s ručením omezeným, jež jsou do svěřenského fondu vložené, je potřeba, aby určený svěřenský správce efektivně spravoval majetek, kterým již fond disponuje, a snažil se o získávání nového tak, aby fond prosperoval.

Typickým znakem svěřenských fondů je pak to, že obvykle umožňují nakládání s majetkem zakladatele až po jeho smrti, případně také ochranu takového majetku v kruhu rodiny. Je tudíž žádoucí uvést ve statutu svěřenského fondu (viz níže) veškeré náležitosti toho, jak bude fungovat po několik desetiletí dopředu.

To se může jevit jako obtížné, jelikož samozřejmě nevíme, co se přihodí v budoucnosti. Ale existují jisté techniky, které Vám pomohou upravit postupy, které umožní v budoucnosti vyřešit víceméně každou situaci.

Pro správné fungování fondu je na místě poradit se s odborníkem, který Vám upřesní možnosti, jak zajistit, aby fond dosahoval původně zamýšleného účelu.

Zřízení svěřenského fondu

Zřízení svěřenského fondu je relativně náročný proces. Díky tomuto faktu je potřeba se obrátit na profesionály, kteří Vám během zřízení fondu budou pomáhat. Nicméně velmi jednoduše řečeno, fond se zřídí rozhodnutím jeho zřizovatele.

Rozhodnutí zřizovatele musí být doloženo notářským zápisem, který musí disponovat také tzv. statutem fondu. Ten musí být rovněž notářsky ověřen. Statut fondu víceméně definuje účel fondu a další postup, jak bude fond posléze řízen a spravován.

Také zde musí být uveden svěřenský správce (může jich být i více), který je oprávněn nakládat s majetkem fondu a rovněž i beneficienti, nebo-li obmyšlené osoby. To jsou ti, kteří mají nárok na výnosy z fondu. To, jakým způsobem budou jejich nároky plněny, musí být rovněž zahrnuto ve statutu svěřenského fondu.

Každý svěřenský fond je ze zákona povinné evidovat. Místem, kde se to děje, je rejstřík svěřenských fondů. Až dnem zápisu do této evidence svěřenský fond oficiálně vzniká.

Evidenci spravují rejstříkové soudy a je zčásti neveřejná. Do této sekce není možno bez oprávněného zájmu nahlížet, naproti tomu do veřejné části má přístup každý. Lze také získat výpis svěřenského fondu, ovšem informace mohou být poskytnuty jen v určitém rozsahu, podle toho, z jakého titulu o ně žadatel žádá.